آتش سوزی

بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است ،اهمیت این بیمه تا آنجا است که درکشورهای توسعه یافته تقریبا” هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که دارای بیمه آتش سوزی نباشد.

بیمه آتش سوزی 25% نقد باقی و آن طی 4 چک 2 ماهه پرداخت می گردد.

بیمه گذار حقوقی : شرایط پرداخت 20% بصورت نقد الباقی تسویه تا 4 چک دو ماهه می باشد.