شرایط اقساط:

1 ) 50 درصد از حق بیمه به صورت نقد و الباقی طی 3 چک دو ماهه

2) 25 درصد نقد و الباقی طی 3 چک دو ماهه با معرفی نامه انجمن رانندگان

تخفیف نقدی : 2/5 درصد بیشتر مازاد بر حق بیمه